Referaty plenarne

1.- „Technika kwantowa – szansa czy zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa?”, dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. uczelni, Akademia Górniczo Hutnicza

Streszczenie referatu:
Obecny stan rozwoju techniki kwantowej umożliwia przesyłanie informacji kwantowej na odległość. Systemy telekomunikacyjne korzystające z tego typu rozwiązań mogą zapewnić poufność na niespotykanym dotychczas poziomie. Jednak praktyczne zastosowanie mechaniki kwantowej ma również drugą stroną medalu – jest nią ryzyko złamania obecnie stosowanych algorytmów szyfrowania danych.
Referat podsumuje obecny stan techniki kwantowej, rozpatrując te technologie, które mają bezpośredni wpływ na cyberbezpieczeństwo – zarówno ten pozytywny jak i negatywny. Wprowadzi słuchaczy w podstawy teleinformatyki kwantowej i przedstawi rozwiązania już teraz dostępne na rynku. Szczególna uwaga będzie poświęcona kryptografii kwantowej. Omówiony zostanie najczęściej implementowany protokół kwantowej dystrybucji klucza oraz metody umożliwiające korekcję błędów powstałych w wyniku niedoskonałości współcześnie budowanych kanałów kwantowych. Wśród nich znajdzie się również metoda oparta na synchronizacji sztucznych sieci neuronowych, zaproponowana przez autora referatu. Dodatkowo podjęta zostanie próba nakreślenia rozwoju techniki kwantowej w kierunku zbudowania tzw. internetu kwantowego.
Bio prelegenta:
Marcin Niemiec pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się bezpieczeństwem i ochroną danych, a w szczególności: usługami bezpieczeństwa, szyframi symetrycznymi, oprogramowaniem złośliwym, wykrywaniem ataków, zastosowaniem uczenia maszynowego w cyberbezpieczeństwie i kwantową dystrybucją kluczy kryptograficznych. Aktywnie uczestniczył w projektach europejskich w ramach Programu Horyzont 2020 (SCISSOR, ECHO), 6. i 7. Programu Ramowego (ePhoton/ONE+, BONE, SmoothIT, INDECT), Eureka-Celtic (DESYME) i wielu projektach krajowych. Współorganizator międzynarodowych spotkań, warsztatów i konferencji. Laureat stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Uhonorowany nagrodą „Best Paper Award” na konferencji IEEE GLOBECOM oraz Laurem Dydaktyka AGH i Nagrodą im. prof. Taklińskiego. Współpracował z firmami jako konsultant naukowo-techniczny i specjalista ds. telekomunikacji. Uczestnik programów „Science without borders” (Czechy) oraz „TransFormation.doc” (Holandia). Prowadził wykłady w zagranicznych uczelniach wyższych (Portugalia, Włochy, Bułgaria, Grecja, Hiszpania). Autor ponad 100 publikacji i raportów naukowo-badawczych.

2.- „Wydajność wąskopasmowych systemów Internetu Rzeczy w trudnych warunkach propagacyjnych i zakłóceniowych”, dr hab. inż. Kamil Staniec, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

Streszczenie referatu:
Internet Rzeczy jest zjawiskiem wywodzącym się od sieci sensorowych, te zaś są wynikiem zrozumienia korzyści płynących z ‘dania rzeczom głosu’, czyli umożliwienia miliardom czujników, mierników, liczników, sond, sensorów komunikowania swoich odczytów bez ingerencji człowieka. Z uwagi na niskie wymagania dot. przepustowości, systemy te stosują wąskie kanały częstotliwościowe, ze względów propagacyjnych najczęściej ulokowane w pasmach poniżej 1 GHz, co sprzyja dużym zasięgom albo dobrej penetracji sygnału do wnętrz budynków. Omówiono kilka wybranych systemów transmisyjnych dla podkreślenia różnorodności rozwiązań w warstwie fizycznej, poświęcając odrębny rozdział zagadnieniu zagłuszania, które wydaje się być jedną z najskuteczniejszych – mimo iż mało wyrafinowaną – metod zaburzania czy blokowania transmisji w wąskopasmowych systemach IoT. Przegląd literaturowy wskazuje na liczne próby zapobiegania skutkom zagłuszania lub alternatywnie – wykorzystania zagłuszania do ochrony transmisji przed podsłuchem. Z powodu wysokich czułości systemów IoT, pomiar ich wydajności w warunkach zakłóceniowych bądź wielodrogowych wymaga odpowiedniej adaptacji zaplecza laboratoryjnego, pozwala jednak na uzyskanie miarodajnych wyników dotyczących rekomendowanych nastaw w warunkach granicznie wysokich tłumień czy niskich wartości SNR oraz transmisji wielodrogowej.
Bio prelegenta:
Kamil Staniec uzyskał tytuł magistra inżyniera (z wyróżnieniem), kończąc anglojęzyczny kierunek na Wydziale Elektroniki i Elektrotechniki w Politechnice Łódzkiej (2001), następnie zaś stopień doktora (także z wyróżnieniem) w dyscyplinie telekomunikacja w Politechnice Wrocławskiej (2006), gdzie rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta, specjalizując się w modelowaniu propagacji fal radiowych oraz między- oraz wewnątrzsystemowej kompatybilności elektromagnetycznej w bezprzewodowych sieciach sensorowych (WSN). W 2014 roku został mu nadany stopień doktora habilitowanego, od 2016 r. pełni zaś funkcję profesora uczelni w Politechnice Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe rozwinęły się od WSN w stronę systemów Internetu Rzeczy (IoT), ze szczególnym uwzględnieniem wydajności interfejsów radiowych pracujących w warunkach zaburzonego otoczenia elektromagnetycznego oraz w kanałach zanikowych. Jednym z rezultatów jego badań jest opracowana autorska metodyka adaptacji komór bezechowych oraz rewerberacyjnej do pomiarów systemów IoT w warunkach skrajnie wysokich tłumień propagacyjnych i kontrolowanej wielodrogowości. Kompendium wiedzy, którą zgromadził oraz wyników, do których doszedł w toku badań, zawarł w wydanej w 2020 r. nakładem wydawnictwa Springer książce zatytułowanej „Radio Interfaces in the Internet of Things Systems: Performance studies”.

3.- „Nowe techniki kompresji wizji dla rzeczywistości wirtualnej – MPEG Immersive Video”, dr inż. Adrian Dziembowski, dr inż. Dawid Mieloch, Politechnika Poznańska

Streszczenie referatu:
Referat plenarny zawiera przegląd najnowszej normy kodowania wizji – ISO/IEC 23090 część 12: MPEG Immersive Video (MIV). Zastosowaniem tej normy jest kompresja danych wizyjnych z wielu kamer do zastosowań w rzeczywistości wirtualnej. Norma kodowania MIV jest niezależna od kodeków wideo, tj. składa się z przetwarzania wstępnego i końcowego wokół istniejących kodeków, takich jak AVC, HEVC i VVC. Autorzy referatu – wieloletni eksperci grupy eksperckiej ISO/IEC JTC1/SC29 WG11 MPEG, aktualnie WG04 MPEG Video Coding – wyjaśniają zasadę działania kodera i dekodera MIV, opisując najistotniejsze narzędzia umożliwiające efektywną kompresję wizji zarejestrowanej systemem wielokamerowym. Ponadto, autorzy skupiają się na wymaganiach praktycznych systemów rzeczywistości wirtualnej, prezentując zalety i możliwości wykorzystania dwóch podstawowych profili MIV: profilu głównego (MIV Main) oraz profilu zakładającego estymację głębi po stronie odbiorczej (MIV Geometry Absent).
Bio prelegentów:
Dawid Mieloch uzyskał doktorat na Politechniki Poznańskiej w 2018 roku, obecnie jest adiunktem w Instytucie Telekomunikacji Multimedialnej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia przetwarzania obrazu na potrzeby rzeczywistości wirtualnej, estymację głębi, widzenie maszynowe i kalibrację systemów wielokamerowych. Był zaangażowany w ponad 10 projektów badawczo-rozwojowych i naukowych skoncentrowanych na przetwarzaniu wielowidokowym, obejmujących opracowanie wielowidokowej estymacji głębi dla wizji wszechogarniającej, metod kompresji wizji, oraz systemu telewizji swobodnego punktu widzenia. Jego ostatnie działania obejmują zaangażowanie w grupę ISO/IEC MPEG, gdzie we współpracy z międzynarodowymi firmami i ośrodkami badawczymi przyczynia się do rozwoju nowych technologii mediów immersyjnych i technik kompresji. Jest głównym autorem i koordynatorem oprogramowania Immersive Video Depth Estimation, która została wybrana przez ekspertów MPEG Video Coding jako oprogramowanie odniesienia, obecnie używane przez ekspertów w badaniach dotyczących standardu kompresji dla wizji wszechogarniającej – MPEG Immersive Video.
Adrian Dziembowski jest adiunktem w Instytucie Telekomunikacji Multimedialnej Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora inżyniera uzyskał w roku 2018. Jest autorem lub współautorem ponad 40 artykułów naukowych dotyczących różnych aspektów przetwarzania i kompresji wizji wszechogarniającej. Od roku 2015 jest ekspertem kilku grup roboczych ISO/IEC JTC1/SC29, skupiając się głównie na pracach w ramach grupy WG04 MPEG Video Coding, a wcześniej WG11 MPEG. Jest autorem lub współautorem ponad 130 dokumentów standaryzacyjnych powstałych w ramach prac grup MPEG i MPEG Video Coding. Jest koordynatorem oprogramowania dla dwóch technik odniesienia grupy MPEG Video Coding: PCR, PDR, dotyczących kolejno korekcji barwnej i zwiększania spójności map głębi. Ponadto stworzył obiektywną miarę jakości IV-PSNR, która stała się jedną z dwóch metryk wykorzystywanych w pracach grupy MPEG VC do oceny jakości przetwarzania i kompresji wizji wszechogarniającej. Od roku 2019 aktywnie uczestniczy w tworzeniu normy ISO/IEC 23090-12: MPEG Immersive Video.

4.- „Planowane krajowe laboratorium sieci 5G”, dr inż. Krzysztof Gierłowski, Politechnika Gdańska

Streszczenie referatu:

Bio prelegenta:
Krzysztof Gierłowski uzyskał tytuł doktora inżyniera telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2018 roku. Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji naukowych oraz recenzentem wielu czasopism i konferencji. Brał udział w szeregu projektów badawczych dotyczących tematyki IT, wliczając w to projekty takie jak PL-5G z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, SyMEC – System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci 3G/4G/5G, Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB2020 – Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020, netBaltic – Internet na Bałtyku oraz prace grupy roboczej NATO RTG-147 dotyczące militarnych zastosowań Internetu Rzeczy. Jest członkiem organizacji NATO Science and Technology Organization oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Zainteresowania naukowe obejmują systemy chmurowe, Internet Rzeczy, sieci odporne na opóźnienia (DTN), techniki lokalnych i metropolitalnych sieci bezprzewodowych oraz systemów 3GPP, architektury złożonych sieci bezprzewodowych, systemy zdalnego nauczania oraz przetwarzanie rozproszone.

5.- „Distributed large MIMO and reconfigurable intelligent surfaces for 6G”, prof. Tommy Svensson, Chalmers University of Technology

Streszczenie referatu:
Research towards the 6th generation (6G) of mobile communications is ongoing. In this talk I will introduce our ongoing research towards 6G at Chalmers with a special focus on distributed large MIMO (D-MIMO) and reconfigurable intelligent surfaces (RIS). D-MIMO and RISs are promising techniques to meet the envisioned required capabilities in 6G on communications, localization and sensing due to their potential of densification that will enable both more efficient, reliable, high capacity and low latency communications, as well as more accurate localization and sensing.

Bio prelegenta:
Tommy Svensson [S’98, M’03, SM’10] is Full Professor in Communication Systems at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, where he is leading the Wireless Systems research on air interface and wireless backhaul networking technologies for future wireless systems. He received a Ph.D. in Information theory from Chalmers in 2003, and he has worked at Ericsson AB with core networks, radio access networks, and microwave transmission products. He was involved in the European WINNER and ARTIST4G projects that made important contributions to the 3GPP LTE standards, the EU FP7 METIS and the EU H2020 5GPPP mmMAGIC and 5GCar projects towards 5G and currently the Hexa-X, RISE-6G and SEMANTIC projects towards 6G, as well as in the ChaseOn antenna systems excellence center at Chalmers targeting mm-wave and (sub)-THz solutions for 5G/6G access, backhaul/ fronthaul and V2X scenarios. His research interests include design and analysis of physical layer algorithms, multiple access, resource allocation, cooperative systems, moving networks, and satellite networks. He has co-authored 5 books, 103 journal papers, 135 conference papers and 67 public EU projects deliverables. He is founding editorial board member and editor of IEEE JSAC Series on Machine Learning in Communications and Networks, has been Chairman of the awards winning IEEE Sweden joint Vehicular Technology/ Communications/ Information Theory Societies chapter, editor of IEEE Transactions on Wireless Communications, EEE Wireless Communications Letters, Guest editor of several top journals, organized several tutorials and workshops at top IEEE conferences, and served as coordinator of the Communication Engineering Master’s Program at Chalmers. www.chalmers.se/en/staff/Pages/tommy-svensson.aspx.